Pienter logo

Algemene voorwaarden

Versie 2.01, laatst gewijzigd op 23 december 2020 – Download onze algemene voorwaarden

Artikel 1: Definities

Pienter: Pienter Online B.V., Opdrachtnemer, gevestigd aan de Oostersingel 7, 9401 JX Assen.

Opdrachtgever: Iedere (rechts)persoon die met Pienter een overeenkomst wenst af te sluiten of is aangegaan.

Partijen: Pienter en Opdrachtgever gezamenlijk.

Opdracht: De te verrichten werkzaamheden waartoe Pienter zich heeft verbonden jegens Opdrachtgever.

Overeenkomst: De overeenkomst van opdracht tussen Opdrachtgever en Pienter.

Artikel 2 Overeenkomst, termijn

2.1 De overeenkomst heeft slechts werkende kracht indien zij door Opdrachtgever is ondertekend. Ook in het geval dat ondertekening door een derde plaatsvindt die Opdrachtgever (al dan niet bevoegd) vertegenwoordigt, is Opdrachtgever gebonden aan de overeenkomst.

2.2 Pienter voert de dienstverlening uit ten behoeve van Opdrachtgever, conform de overeenkomst.

2.3 Tenzij anders bepaald wordt een overeenkomst standaard aangegaan voor minimaal zes maanden, zonder tussentijdse opzegmogelijkheid. Daarna wordt de overeenkomst telkens met een jaar verlengd, waarbij tussentijdse opzegging schriftelijk dient te geschieden met inachtneming van een opzegtermijn van drie maanden.

Artikel 3 Betaling en prijzen

3.1 Alle prijzen zijn in euro’s en exclusief omzetbelasting (BTW) en andere heffingen die van overheidswege worden opgelegd tenzij anders overeengekomen.

3.2 Pienter is gerechtigd eenzijdig eens per jaar een prijsverhoging door te voeren, ter hoogte van maximaal 5%. Prijswijzigingen vanwege gestegen inkoopprijzen mogen rechtstreeks en te allen tijde worden doorgevoerd door Pienter.

3.3 Op de door Pienter in de offerte en de overeenkomst aangegeven wijze, dient de betaling te geschieden binnen 14 dagen na factuurdatum, zonder enig korting, inhouding of verrekening.

3.4 Bij overschrijding van de betalingstermijn is Opdrachtgever van rechtswege in verzuim.

3.5 In geval van faillissement, liquidatie of surseance van betaling of de aanvraag daartoe, zijn de vorderingen van Pienter op Opdrachtgever en de verplichtingen van Opdrachtgever jegens Pienter direct opeisbaar.

Artikel 4 Uitvoering

4.1 Pienter zal de overeenkomst naar goed inzicht en beste vermogen uitvoeren en daarbij de zorg van een goed opdrachtnemer in acht nemen. Pienter kan niet instaan voor het bereiken van een bepaald resultaat en zij heeft uitsluitend een inspanningsverbintenis.

4.2 Opdrachtgever zal alle gegevens, waarvan Pienter aangeeft dat deze voor het uitvoeren van zijn werkzaamheden noodzakelijk zijn, op eerste verzoek aan Pienter verstrekken. Indien de Opdrachtgever de gevraagde gegevens niet, niet tijdig, niet juist of onvolledig aan Pienter verstrekt, heeft Pienter het recht de uitvoering van de overeenkomst op te schorten.

4.3 Wanneer in de overeenkomst een termijn overeengekomen is voor de voltooiing van bepaalde werkzaamheden is dit te allen tijde een indicatieve termijn en nooit een fatale termijn.

4.4 Indien Pienter, ongeacht de omstandigheden en oorzaken, verwacht een termijn te overschrijden zal Pienter Opdrachtgever hier zo mogelijk zo spoedig mogelijk van in kennis stellen.

4.5 Indien Opdrachtgever een klacht heeft over de wijze waarop Pienter uitvoering geeft aan de overeenkomst, dient zij daarover binnen een redelijke termijn en schriftelijk te klagen. Als Opdrachtgever niet binnen dertig dagen nadat zij bekend kon zijn met haar klacht, klaagt, dan vervalt haar recht om te klagen als bedoeld in artikel 6:89 BW. Het indienen van een klacht, ontslaat Opdrachtgever nooit van haar verplichting om volledig en tijdig te betalen.

Artikel 5 Tekortkoming en remedies

5.1 Opdrachtgever treedt door het niet nakomen van een verplichting jegens Pienter van rechtswege in verzuim.

5.2 Vanaf het moment dat Opdrachtgever in verzuim treedt, is Opdrachtgever vertragingsrente verschuldigd, ter hoogte van 1% per (gedeelte van de) maand en integrale vergoeding van alle buitengerechtelijke en gerechtelijke incassokosten. Deze kosten worden begroot op 15% van de hoofdsom tenzij de werkelijk gemaakte kosten hoger zijn en met een minimum van € 100,00.

5.3 Pienter kan de overeenkomst zonder ingebrekestelling met onmiddellijke ingang geheel of gedeeltelijk schriftelijk ontbinden in geval van faillissement, liquidatie of surseance van betaling van Opdrachtgever, of de aanvraag daartoe. Pienter is wegens deze beëindiging nimmer tot enige restitutie van reeds ontvangen gelden dan wel tot schadevergoeding gehouden.

5.4 Ingeval van faillissement van Pienter vervalt het recht tot gebruik van aan Opdrachtgever ter beschikking gestelde programmatuur van rechtswege.

5.5 Pienter kan de overeenkomst opschorten, dan wel met onmiddellijke ingang ontbinden zonder inachtneming van de opzegtermijn, zonder schadevergoeding verschuldigd te zijn, indien:

– Een wijziging optreedt in de zeggenschap over de onderneming van één van de Partijen;

– Opdrachtgever een handeling verricht die de handelsnaam en/of reputatie en/of intellectuele eigendomsrechten van Pienter schade toebrengt of zou kunnen toebrengen.

5.6 Na afloop van de periode dat Pienter haar verplichtingen jegens Opdrachtgever heeft opgeschort, heeft Opdrachtgever slechts recht op het aantal door Pienter te besteden uren tot maximaal één maand vóór hervatting van de werkzaamheden. De uren tussen het moment van opschorting en één maand vóór hervatting, zijn van rechtswege komen te vervallen, zonder dat Opdrachtgever recht heeft op enige (schade)vergoeding.

Artikel 6 Aansprakelijkheid

6.1 Pienter is niet aansprakelijk voor schade van Opdrachtgever en/of derden, behalve in het geval van opzet of grove schuld van Pienter.

6.2 In het geval dat Pienter toch aansprakelijk is voor enige schade, ondanks het bepaalde in artikel 6.1, dan is deze aansprakelijkheid beperkt tot het bedrag dat door de verzekeraar van Pienter in het voorkomende geval wordt uitbetaald.

6.3 Wanneer om welke reden dan ook geen uitkering door de verzekeraar van Pienter plaatsvindt, is de aansprakelijkheid van Pienter beperkt tot het bedrag dat door Pienter voor de betreffende opdracht aan Opdrachtgever in rekening is of kan worden gebracht.

6.4 Pienter is niet aansprakelijk voor derden waar Pienter zich ter uitvoering van de overeenkomst van bedient.

6.5 Met inachtneming van het overige in deze voorwaarden, geldt dat Pienter niet eerder aansprakelijk kan zijn dan nadat zij schriftelijk in gebreke gesteld, per aangetekende post verstuurd en getekend voor ontvangst, waarbij Pienter een redelijke termijn van ten minste 14 dagen is gegund om alsnog na te komen, tenzij een langere termijn in het voorkomende geval als redelijk moet worden beschouwd.

6.6 Pienter staat niet in voor het gewenste of beoogde conversie– en/of omzetresultaat na uitvoering van de overeenkomst.

Artikel 7 Garantie en vrijwaring

7.1 Opdrachtgever vrijwaart Pienter volledig voor alle aanspraken, die derden geldend (kunnen) maken.

7.2 Opdrachtgever garandeert Pienter dat met de opdracht aan Pienter en het werken met, openbaar maken of delen van door Opdrachtgever aangeleverde bestanden, geen rechten van derden worden geschonden, zoals bijvoorbeeld maar niet beperkt tot intellectuele en industriële eigendomsrechten.

7.3 Als Pienter twijfelt of met de aangeleverde bestanden rechten van derden worden geschonden, heeft Pienter het recht om daarover eerst uitsluitsel te verkrijgen voordat zij haar werkzaamheden voortzet en zonder schadeplichtig te zijn jegens Opdrachtgever.

7.4 Als Pienter door derden aansprakelijk wordt gesteld, zal Opdrachtgever alle kosten vergoeden die Pienter als gevolg daarvan direct en indirect moet voldoen, zoals bijvoorbeeld maar niet beperkt tot schadevergoeding, winstafdracht en de werkelijke kosten van juridische bijstand zowel in- als buiten rechte.

Artikel 8 Overmacht

8.1 Pienter is niet gehouden tot het nakomen van haar wettelijke of contractuele verplichtingen zonder dat Opdrachtgever recht heeft op schadevergoeding, als Pienter daartoe verhinderd is als gevolg van overmacht. Buitengewone omstandigheden die een wijziging in de feitelijke omstandigheden meebrengen, leveren voor Pienter overmacht op.

8.2 Onder buitengewone omstandigheden wordt bijvoorbeeld maar niet uitsluitend verstaan ziekte en/of afwezigheid van cruciale medewerkers, gebreken in of uitval van apparatuur of faciliteiten, waaronder telecommunicatiefaciliteiten en energievoorzieningen, stakingen, oproer, overheidsmaatregelen, brand, natuurrampen, pandemieën, overstromingen, molest en het niet naar behoren nakomen van verplichtingen van toeleveranciers evenals gebrekkigheid van zaken, materialen, programmatuur van derden waarvan het gebruik door Opdrachtgever aan Pienter is voorgeschreven.

8.3 Indien de bijzondere omstandigheid langer dan negentig dagen heeft geduurd of zal duren, heeft Pienter het recht om de overeenkomst te ontbinden of te wijzigen, of de werkzaamheden op te schorten. In geval van beëindiging van de overeenkomst, wordt aan de hand van de tot dan toe verrichte werkzaamheden afgerekend zonder dat Partijen elkaar overigens iets verschuldigd zijn.

Artikel 9 Geheimhouding

9.1 Geheimhouding is verplicht voor Partijen van alle vertrouwelijke informatie, die Partijen in het kader van de overeenkomst van elkaar hebben verkregen. Informatie is vertrouwelijk indien dit door de andere partij is medegedeeld of als dit redelijkerwijs voortvloeit uit de aard van de informatie.
Hieronder valt geen informatie die:

– van algemene bekendheid is, zonder dat dit veroorzaakt is doordat de onderhavige geheimhoudingsplicht is geschonden,

– door de wederpartij zelfstandig ontwikkeld is zonder gebruikmaking van deze informatie,

– door de wederpartij rechtmatig van een derde is verkregen en welke derde niet aan een soortgelijke geheimhoudingsverplichting is gebonden,

– openbaar dient te worden gemaakt op grond van wet of regelgeving, een rechterlijke uitspraak of een uitspraak van een regelgevende instantie.

– door Pienter is verwerkt in en ten behoeve van het presentatieboekje voor Opdrachtgever, waarin het marketingplan is verwerkt en dat Pienter als voorbeeld kan tonen aan derden zoals bijvoorbeeld maar niet beperkt tot (potentiële) opdrachtgevers en zakelijke relaties.

9.2 Partijen verplichten zich de bedoelde informatie uitsluitend te gebruiken voor de uitvoering van de tussen hen gesloten overeenkomst. Partijen verplichten zich om personen die door hen worden ingezet bij de uitvoering van de tussen hen gesloten overeenkomsten dezelfde verplichtingen op te leggen als in artikel 9.1 opgenomen.

Artikel 10 Wijziging voorwaarden

10.1 Pienter is bevoegd de algemene voorwaarden te wijzigen of aan te vullen. Kleine wijzigingen kunnen altijd worden doorgevoerd. Grote inhoudelijke wijzigingen zullen vooraf door Pienter met de Opdrachtgever worden besproken.

10.2 Partijen zijn steeds gebonden aan de meest recente voorwaarden en de gewijzigde voorwaarden zijn van toepassing op nieuwe overeenkomsten en op lopende overeenkomsten.

Artikel 11 Bevoegde rechter en toepasselijk recht

11.1 Op deze algemene voorwaarden en de overeenkomsten tussen Partijen is Nederlands Recht van toepassing.

11.2 Alle geschillen die voortvloeien uit of verband houden met deze algemene voorwaarden en/of de overeenkomsten en verbintenissen zoals bedoeld in artikel 11.1 zullen in eerste aanleg bij uitsluiting aanhangig gemaakt worden bij de Rechtbank Noord-Nederland, locatie Assen.